Privacy Statement

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Als u bij ons komt is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens van u vastleggen. In het privacy statement staat uitgebreid beschreven op welke wijze we met uw persoonlijke informatie omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Hieronder leest u de belangrijkste informatie. 

Welke gegevens bewaren wij en waarom? 

  • Uw gegevens. Uw gegevens worden vastgelegd om veilige zorg te leveren. Wanneer u bij ons een afspraak maakt worden onder andere uw contactgegevens, medisch dossier en medische vragen in uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) geregistreerd. 
  • Kwaliteitsgegevens. Geanonimiseerde gegevens uit vragenlijsten en de tevredenheidsenquêtes worden gebruikt voor wetenschappelijk en/of intern onderzoek om de zorg te kunnen verbeteren. 
  • Financiële gegevens. Financiële gegevens worden gebruikt voor het declareren bij uw zorgverzekeraar en het opstellen van een factuur voor zorg die u zelf betaald. 
  • Marketing. Onder andere gegevens die u actief verstrekt, over uw surfgedrag en het type apparaat worden gebruikt voor marketingdoeleinden. 

Beveiliging van uw gegevens 

Uw privacy en de beveiliging van uw gegevens heeft hoge prioriteit voor onze organisatie. Door middel van scala van interne organisatorische en technische maatregelen doen wij er alles aan uw privacy te waarborgen. Onze Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving, dit privacy statement, interne gedragsregels, protocollen en werkinstructies voor medewerkers en specialisten, en rapporteert op regelmatige basis aan de directie.  Het is helaas altijd mogelijk dat er toch iets mis gaat in de beveiliging van uw gegevens. Wij volgen in dergelijke gevallen de meldplicht “Datalek”. Indien van toepassing, zullen wij u informeren als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek en u adviseren hoe u daar mee om kunt gaan. De procedure kunt u nalezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een datalek ook bij ons melden door contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (T. 088 - 778 52 00)

Bewaartermijn van uw gegevens 

Wij volgen de minimaal wettelijke bewaar en vernietigingstermijnen en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Dit betekent:

  • Uw gegevens bij consult en behandeling: minimaal 15 jaar
  • Financiële gegevens: minimaal 7 jaar
  • Voor marketingdoeleinden: 5 jaar 

Uw rechten 

In de wet- en regelgeving rondom privacy zijn voor de patiënt rechten vastgelegd betreffende het medisch dossier. U kunt hierbij denken aan het recht op inzage en aanvulling/correctie van het dossier, het recht op een kopie van uw gehele dossier en het recht op vernietiging van uw medische gegevens.

Heeft u nog vragen? 

Mocht u vragen hebben over de privacy en veiligheid van uw gegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook als u een vermoeden heeft dat er een datalek heeft plaatsgevonden of u komt een zwakte in ons privacy beleid tegen, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Dit mag u ook anoniem melden. Als het om gevoelige informatie gaat willen we u vragen de e-mail versleuteld aan ons de versturen. 

Informatiecentrum: 088 - 778 52 00
E-mail: info@equipezorgbedrijven.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl